Rekrutacja do policji 2020 - Egzaminy do Policji

Idź do spisu treści

Menu główne

REKRUTACJA DO POLICJI

rekrutacja do policji
Test  wiedzy:


  
- jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
  
- do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
  
- za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
  
- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
  
- test ma charakter rankingowy,
  
- w teście sprawdzane są dziedziny wiedzy dotyczące funkcjonowania administracji publicznej, w tym Policji oraz bezpieczeństwa publicznego.

Jeżeli chcesz zamówić testy do policji wejdź w zakładke ZAMÓWIENIE

Ocena sprawności fizycznej
rekrutacja do policji
Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany ocenie sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z testu sprawności może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie w komórce ds. doboru, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
posiadamy testy do policji żeby przejsc egzaminy do policji rekrutacja do policji
W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

testy do policji
Test psychologiczny
( multiSelect )

Test psychologiczny przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem.

Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji. Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów.

W trakcie testu sprawdzane są:

  
- zdolności intelektualne,
  
- zachowania społeczne,
  
- stabilność,
  
- postawa w pracy.

Wywiad zorganizowany
czyli rozmowa kwalifikacyjna

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.
Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary:

       
- motywację do podjęcia służby w Policji,
       
- autoprezentację,
       
- umiejętność formułowania myśli,
       
- nawiązanie i podtrzymanie kontaktu,
       
- postawa wobec innych ludzi.

Wywiad zorganizowany prowadzony jest przez zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Kandydat do służby, który uzyskał negatywny wynik z wywiadu zorganizowanego może ponownie przystąpić do etapu, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

W przypadku niezłożenia oświadczenia, ponownego uzyskania negatywnego wyniku z wywiadu zorganizowanego albo zrezygnowania z postępowania kwalifikacyjnego, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Komisja lekarska


Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.Jeżeli chcesz zamówić legalne testy do policji wejdź w zakładke zamówienie i napisz do nas


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego